Puni naziv tvrtke (ili obrta):
HOSS d.o.o.

Broj sudskog ili drugoga javnog registra u koji je upisan, te podaci o registru:
MBS: 081112106, Trgovački sud u Zagrebu

Porezni broj ako je obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost:
HR92365884395

Puna adresa sjedišta (i prodajnog mjesta ako je različita) uključivo ime države u kojoj se nalazi:
Radnička cesta 54,
10 000 Zagreb,
HRVATSKA

Ostali podaci na temelju kojih se može brzo i nesmetano stupiti u vezu (telefon, telefaks, mobitel i sl.), uključujući e-mail adresu putem koje je moguće uspostaviti izravan kontakt, kako bi kupci dobili informacije ili reklamirali proizvod/uslugu:
info@hossworld.com
sale@hossworld.com